Alpha King

Alpha King tên đầy đủ là công ty Cổ phần Đầu tư Alpha King (Việt Nam), một cái tên rất nổi tiếng thời gian gần đây